Regulamin sklepu internetowego

www.hugandwear.com

 1. Sklep internetowy hug&wear dostępny pod adresem internetowym www.hugandwear.com, którego właścicielem jest Małgorzata Chodorowska – Zarębczan prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TNDR wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 735-234-83-78, REGON 367965730.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania z Kupującym Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 1. DEFINICJE

 1. KUPUJĄCY - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 2. SPRZEDAWCA - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Chodorowska – Zarębczan TNDR, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 735-234-83-78, REGON 367965730 z siedzibą w Krakowie, 30-499 przy ul.M. Dębskiego 42/6.
 3. SKLEP - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.hugandwear.com
 4. UMOWA SPRZEDAŻY ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ - umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 6. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów (w tym Produktów Specjalnych) ze Sprzedawcą.
 7. DOWÓD ZAKUPU – paragon fiskalny, faktura lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu.
 8. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 12. KOSZYK – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka.
 13. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym.
 14. PRODUKT - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 15. PRODUKT SPECJALNY - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, która za względu na swoje indywidualne właściwości (np. dostępność wyłącznie na indywidualne zamówienie) podlega szczególnym zasadom sprzedaży.
 16. PROMOCJA – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 17. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 18. Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §6, pkt 3 niniejszego Regulaminu.
 19. Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w §7, pkt 3 niniejszego Regulaminu.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE I KORZYSTANIE ZE SKLEPU

 1. Kontakt ze Sklepem:
 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych poniżej:
  1. Adres e-mail Sprzedawcy: info@hugandwear.com.
  2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48691517674
  3. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 – 17:00.
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Kupującego na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 5. Kupujący Zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 6. Usługi elektroniczne polegają na:
  1. umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
  2. umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
  3. prowadzeniu Newslettera.
 7. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: info@hugandwear.com.
 8. W Sklepie mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty Sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu.
 9. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE:

 1. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe (komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie multimedialne) z dostępem do sieci Internet I przeglądarką internetową (Chrome,Internet Explorer (wersja >= 6.0),Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  3. włączona obsługa plików cookies;
  4. zainstalowany program Flash Player;
 3. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kupujących przez osoby nieuprawnione, dlatego Kupujący powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 4. REJESTRACJA

 1. W celu utworzenia Konta, Kupujący obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do przeglądania oferty oraz złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji, Kupujący ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Kupujący ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. W trakcie Rejestracji Kupujący może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 6. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenia Konta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Kupującego. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenia Konta, zaś Kupujący uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 5. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. W Sklepie można wyróżnić dwa typy zamówień:


  I. Zamówienia standardowe:

  1. Procedurze Zamówienia standardowego podlegają wszystkie produkty o statusie "dostępny" w Sklepie hug&wear. Kupujący zamawia istniejący, gotowy produkt, bez możliwości wprowadzania w nim zmian. Chyba, że w opisie Produktu znajduje się informacja traktująca inaczej.
  2. Zamówienia standardowe odbywają się tylko za pomocą funkcji "koszyk".


  II. Zamówienia indywidualne na Produkty Specjalne

  1. Zamówieniom indywidualnym podlegają wszystkie produkty w Sklepie , których status określony został jako "sprzedany"
  2. Kupującemu przysługuje także prawo do zamówienia indywidualnego, w przypadku produktu o statusie "dostępny". Odbywa się to w przypadku chęci dokonania zmian w projekcie produktu (np. dopisanie imienia, daty urodzenia dziecka itp. na gotowym Produkcie). W tym wypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do podniesienia ceny Produktu, po wcześniejszym ustaleniu z Kupującym. W takim przypadku, zamówienie indywidualne nie jest składane przez funkcję koszyk lecz poprzez kontakt ze Sprzedawcą.
  3. Projekt Zamówienia indywidualnego omawiany jest z klientem, poprzez formularz na stronie Sklepu hug&wear w zakładce "Kontakt", drogą mailową, za pośrednictwem adresu e-mail info@hugandwear.com lub telefonicznie, pod nr tel. +48691517674.
  4. Decydując się na zamówienie indywidualne Produktu Specjalnego, Kupujący ma obowiązek wpłacenia zadatku w wysokości 50% przewidywanej ceny zamawianego Produktu Specjalnego. Podawana przez Sprzedawcę cena zamówienia indywidualnego nie zawiera kosztów dostawy.
  5. Praca nad wykonaniem Produktu Specjalnego rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty zadatku, o którym mowa w powyższym punkcie (3.II.d)) na konto bankowe Sprzedawcy (podane w §6. ,pkt 5. a)). Klient dostaje mailowo potwierdzenie zaksięgowania wpłaty oraz informację o rozpoczęciu realizacji Zamówienia.
  6. Zadatek, o którym mowa w powyższych punktach (3.II.d). i 3.II.e).) jest bezzwrotny. Uprasza się o przemyślane decyzje dotyczące składania Zamówień.
  7. Po wykonaniu Produktu Specjalnego, Kupujący informowany jest o tym fakcie i proszony jest o wpłacenie pozostałej kwoty stanowiącej pełną cenę zamawianego Produktu Specjalnego (ostateczna cena minus kwota wpłaconego zadatku) oraz kwoty pokrywającej koszt przesyłki.
  8. Po zaksięgowaniu wpłaty, przedmiot jest pakowany i wysyłany do klienta.
  9. W przypadku braku wpłaty w ciągu 14 dni roboczych od podania informacji przez Sprzedającego o ukończeniu pracy nad Produktem Specjalnym, zostaje on przetworzony i wykorzystany w inny sposób. Nie ma możliwości odzyskania wpłaconego zadatku.
  10. Przy Zamówieniach indywidualnych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do opóźnienia czasu realizacji ze względów od Sprzedawcy niezależnych, np. konieczność zamówienia bazowej odzieży w odpowiednim rozmiarze lub kolorze czy innych materiałów potrzebnych do wykonania Produktu Specjalnego. O wszelkich opóźnieniach Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną. 4. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
  1. złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto;
  2. złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu;
  3. złożenie Zamówienia drogą mailową (także w przypadku, o którym mowa w pkt 3.II niniejszego paragrafu).
 5. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami. Są to Produkty ręcznie wykonane, każdy jest niepowtarzalny i nawet w przypadku takich samych wzorów jeden odróżnia się od drugiego. Zatem, składając Zamówienie indywidualne na podobny produkt (Produkt Specjalny) do sprzedanego nie można oczekiwać, że będzie on identyczny z poprzednim. Sprzedawca jednak dołoży wszelkich starań, aby Produkt, był jak najbardziej zbliżony do oczekiwanego efektu.
 6. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, jest wypełnienie przez Kupującego Formularza rejestracji I tym samym założenie Konta.
 7. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 I b) niniejszego paragrafu, jest dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie przez Kupującego dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.
 8. Zamówienia, złożone w dni powszednie po godzinie 17, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 9. W przypadku Produktów Specjalnych dostępnych na indywidualne zamówienie, Sprzedający może zażądać od Kupującego wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości zamawianego Produktu przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia przez Sprzedającego.
 10. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 11. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 10 niniejszego paragrafu.
 12. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane ( z wyłączeniem Produktów Specjalnych) przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), do momentu wysyłki Produktu.
 13. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i dostarczenie Kupującemu) wynosi do 5 dni roboczych. W przypadku Produktów Specjalnych wykonywanych na zamówienie indywidualne czas realizacji Zamówienia jest każdorazowo ustalany z Kupującym.
 14. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

§ 6. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych oraz euro i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Podane na stronie sklepu ceny nie uwzględniają kosztów dostawy, które są podawane w trakcie składania Zamówienia oraz na jednej z podstron Sklepu.
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Kupujący jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu ( faktura VAT lub inny dokument potwierdający dokonanie zakupu).
 4. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 5. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
  1. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy (Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 69 1870 1045 2078 1017 9078 0001);
  2. płatność kartą płatniczą;
  3. płatność internetowa - PayU, PayPal;
 6. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 7. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 a) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.
 8. W przypadku wybrania sposobu płatności, o których mowa w pkt 5 b), c) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia.
 9. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 5 a), b), c) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

§ 7. DOSTAWA

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
  1. dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską;
  2. dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę Inpost.
 2. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący, chyba, że Umowa sprzedaży traktuje inaczej.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki na terytorium Polski, jeżeli wartość Zamówienia przekracza 300 zł. Sprzedający pokrywa również koszty przesyłki zagranicznej, jeżeli jednorazowe Zamówienie Kupującego przekroczy kwotę 500 zł.
 5. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
 7. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta oraz w odniesieniu do pozostałych umów, o których mowa w wyżej wskazanej podstawie prawnej.
 3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.
 4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 10. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 12. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 9. RĘKOJMIA I REKLAMACJA

 1. Umową sprzedaży objęte są nowe produkty.
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby wykonywane produkty marki hug&wear były wolne od wad. W przypadku, gdyby jednak produkt posiadał wadę fizyczną wynikającą z winy Sprzedającego, Kupujący nabywa prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Z tytułu rękojmi Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów reklamacji:
  1. Usunięcie wady, w przypadku jeśli naprawa produktu jest możliwa
  2. Obniżenie ceny (obniżenie ceny powinno odzwierciedlać rzeczywiste obniżenie wartości sprzedanej rzeczy),
  3. Odstąpienie od umowy, ale tylko w przypadku, gdy wada jest istotna, tzn. nie pozwala na użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.
 4. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
 5. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2.
 6. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
 7. Reklamacje należy kierować na adres e-mail Sprzedawcy: info@hugandwear.com.
 8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 9. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.
 11. Nieznaczne różnice w wyglądzie Produktu wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie są wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.
 12. Celem prawidłowej oceny wady fizycznej Produktu, na prośbę Sprzedawcy, a za zgodą Kupującego towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1, pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
 13. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, w przypadku, gdy Klient wiedział o wadach w momencie zawierania umowy sprzedaży oraz w razie zawarcia umowy sprzedaży z przedsiębiorcą.

§ 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w §1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.
 3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.
 4. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Sklepu internetowego hug&wear.

§ 12. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego hug&wear są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego hug&wear, w tym ich udostępnianie w Internecie bez zgody pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego hug&wear oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych i handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Kupujący może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Kupujący może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 25 luty 2018.Newsletter

Masz pytania? Jesteśmy tutaj aby Ci pomóc! <3

Obsługa klienta
darmowa wysyłka

Dla wszystkich transakcji
o wartości powyżej 300 zł

Prawo zwrotu

Bez podania przyczyny,
do 14 dni od daty otrzymania przesyłki

Polskie rękodzieło

Gwarancja szybkiej dostawy
i łatwego kontaktu z nami

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu jej prawidłowego działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, społecznościowych oraz reklamowych. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies, klikając w przycisk Ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Miłego dnia. OK